POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Da bi legitimni interes rukovaoca ili treće strane mogao da bude primenjen kao zakonit pravni osnov za obradu podataka o ličnosti neophodno je da rukovalac, pre otpočinjanja obrade, izvrši analizu relevantnih aspekata nameravane obrade kako bi procenio da li su za njegovu primenu ispunjeni uslovi propisani članom 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/18).

U nameri da rukovaocima pomogne da izvrše pomenutu procenu, Poverenik je sačinio Model akta o proceni legitimnog interesa.

Primena ovog modela nije obavezna, već predstavlja jedan od mogućih načina procene i dokumentovanja usklađenosti obrade sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U datom modelu procena legitimnog interesa odvija se u 3 dela, nakon čega rukovalac treba da donese odluku o tome da li su, ili nisu, u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za primenu legitimnog interesa kao pravnog osnova za obradu podataka o ličnosti.

Sve vreme potrebno je voditi računa o tome da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa šest mogućih pravnih osnova za obradu podataka o ličnosti i da od okolnosti nameravane obrade zavisi da li za tu obradu uopšte postoji pravni osnov, odnosno koji je pravni osnov odgovarajući.

Ukoliko nakon izvršene procene odlučite da započnete nameravanu obradu podataka o ličnosti primenom legitimnog interesa kao pravnog osnova, potrebno je da akt o izvršenoj proceni sačuvate u dokumentaciji, kao i da u obaveštenje o obradi, koje ste dužni da pružite licu na koje se odnose podaci koje obrađujete, unesete i podatke o legitimnom interesu na kome se zasniva obrada u konkretnom slučaju.

Pre nego što otpočnete procenu, potrebno je da se upoznate sa odgovorima Poverenika na najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom člana 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji su dostupni ovde.

Model akta o proceni legitimnog interesa kao pravnog osnova za obradu podataka o ličnosti dostupan je ovde.