POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

UKAZ
O proglašenju Zakona o dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2007. godini, 13. juna 2007. godine.

PR broj 5
U Beogradu, 13. juna 2007. godine
Predsednik Republike,
Boris Tadić, s.r.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Član 1.
U Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04), u članu 30. stav 1. posle reči: „(u daljem tekstu: Narodna skupština)," dodaju se reči: „većinom glasova svih narodnih poslanika,".

Član 2.
U članu 31. stav 2. posle reči: „donosi" dodaju se zapeta i reči: „većinom glasova svih narodnih poslanika,".

Član 3.
U članu 33. stav 1. posle reči: „Narodna skupština", dodaju se reči: „većinom glasova svih narodnih poslanika,".

Član 4.
U članu 35. dodaje se stav 2. koji glasi:
„Poverenik može da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih opštih akata."

Član 5.
Ako isto lice ponovo bude birano za Poverenika ili zamenika Poverenika pre nego što mu istekne mandat, njemu mandat prestaje po isteku sedam godina od prvog izbora i može biti birano još jedanput.

Član 6.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije".