Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja - Prečišćen tekst (Sl. glasnik RS 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)

Preuzite datoteku
word Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.doc
Veličina dokumenta: 150 Kb