POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik je krajem juna 2012. uspešno okončao projekat „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama" koji je od aprila 2010. godine sprovodio u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija (UNDP), a koji je finansirala Vlada Kraljevine Norveške.

Projekat je, osim Poverenika, kao nacionalne partnere obuhvatao i Upravu za javne nabavke i Državnu revizorsku instituciju.

Aktivnosti komponente projekta koju je sprovodio Poverenik bile su usmerene na nekoliko ključnih oblasti:

Obuka organa za sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;

 • Razvoj kapaciteta Poverenika kroz profesionalno usavršavanje;
 • Jačanje regionalne i međunarodne saradnje;
 • Unapređenje komunikacije prema javnosti i organima vlasti;
 • Praktična pomoć Povereniku u izradi studija, analiza, modela zakona i podzakonskih akata.

Neke od ključnih aktivnosti sprovedene tokom projekta su sledeće:


Publikacije i propisi

 • Objavljen je Priručnik za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja  (2010) sa ciljem da se primena zakona olakša i tražiocima informacija i nadležnim licima u organima vlasti.

 • Proaktivno objavljivanje informacija unapređeno je usvajanjem novog podzakonskog akta  'Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa' u septembru 2010. godine, kao i pratećeg Komentara uputstva, čiji je model sačinjen u okviru ovog projekta.

 • Otkad je stupio na snagu 2004. godine, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja pretrpeo je nekoliko revizija. Neophodnost njegovog poboljšanja uslovljena je masovnim korišćenjem Zakona i njegovim značajem za napore u borbi protiv korupcije i razvoja demokratskog društva u Srbiji. Međutim, njegova primena i dalje se suočava sa izazovima. Zato je u okviru projekta izrađen model izmena Zakona, na osnovu kojeg je napravljen Nacrt Zakona koji donosi izmene i dopune postojećeg.

 • Objavljena je publikacija  „Slobodan pristup informacijama – Izvod iz prakse Poverenika" sa desetinama sažetaka posebno značajnih odluka koje je Poverenik doneo, kao koristan izvor za organe, sve one koji Zakon primenjuju u praksi ili se njime bave iz akademskog ugla.

 • www.pravodaznam.rs i www.pravodaznas.rs su adrese online priručnika za srednjoškolce na temu slobodnog pristupa informacijama gde se jednostavnim jezikom mlada populacija upućuje u način korišćenja Zakona, instituciju Poverenika i slobodan pristup informacijama kao osnovno ljudsko pravo.

 • U sklopu projekta Poverenik je objavio i novi web sajt, pregledniji i lakši za korišćenje, sa lako dostupnim materijalom koji se tiče dve bitne oblasti u Poverenikovoj nadležnosti – slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti, a na pregledan način nudi i sve relevantne informacije i dokumente o radu Poverenika kao nezavisnog tela.

 • Poverenikov sajt obogaćen je desetinama sažetaka odluka i mišljenja Poverenika, kako bi što efikasnije služio i kao resursni centar za pravnike, ali i sve zainteresovane za pitanja iz nadležnosti Poverenika.

 • Komparativnu analizu „Obezbeđivanje pristupa informacijama za potrebe istraživanja"  uradio je Toby Mendel, izvršni direktor Centra za pravo i demokratiju (Center for Law and Democracy). Analiza obuhvata propise koji se odnose na slobodan pristup informacijama, zaštitu podataka o ličnosti i / ili druge relevantne propise sa ciljem da se proceni da li treba dozvoliti pristup informacijama ukoliko je neophodan za potrebe istraživanja i ako da, pod kojim uslovima pristup informacija može biti dozvoljen. Poverenik je naručio ovu analizu međunarodnog i uporednog pravnog okvira i prakse, posebno propisa i standarda Evropske unije koji se tiču postupanja prema tražiocima informacija potrebnih za naučne i druge vrste istraživanja, u cilju ustanovljavanja ravnoteže između slobode pristupa informacijama i legitimnog ograničenja ovog prava s jedne strane, i potrebe istraživača da pristupe dokumentima kojima je pristup ograničen sa druge.

 • Cilj komparativne analize „Unapređenje demokratije: Povećanje horizontalne odgovornosti i transparentnosti u Srbiji" autora Fabrizia Scrollinia je da ispita različite pristupe i najbolje prakse u vezi sa odnosom između parlamenta kao zakonodavne vlasti i nezavisnih organa čiji je  domen slobodnan pristup informacijama i zaštita podataka o ličnosti. Izveštaj obuhvata zemlje sa razvijenom legislativom i jakim institucijama koje deluju na jednom ili oba ova polja. Analiza sadrži i detaljan pregled odnosa između Narodne Skupštine Republike Srbije i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i daje preporuke za unapređenje odnosa ova dva tela.


Seminari – unapređenje prava na slobodan pristup informacijama

 • U cilju jačanja proaktivnog objavljivanja informacija, Poverenik je u 2010. i 2011. održao niz seminara za organe širom Srbije na temu primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, sa posebnim osvrtom na Uputstvo i Komentar uputstva.  Seminarima je prisustvovalo više od 200 učesnika.

 • Na temu primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama održan je i niz seminara za sudije prekršajnih sudova, kojima je prisustvovalo više od 100 sudija i sudijskih pomoćnika.


Regionalna i međunarodna saradnja

 • Jedna od prvih aktivnosti u okviru projekta bila je međunarodna konferencija „Slobodan pristup informacijama i položaj uzbunjivača", održana 29. juna 2010. u Beogradu, koja je okupila više od 70 učesnika , kao prvi stručni skup na tu temu u zemlji. Fokus konferencije bio je na dva ključna aspekta u vezi sa slobodnim pristupom informacijama – položaju i zaštiti uzbunjivača, i tajnosti podataka kao ograničenju slobodnom pristupu informacijama. Među govornicima su bili slovenačka poverenica i mađarski poverenik, pravni stručnjaci sa univerziteta i iz civilnog sektora iz Srbije, Irske, Velike Britanije i Rumunije, kao i predstavnici OEBSa (OIDHR) i Saveta Evrope.

 • Međunarodna konferencija "Administrativna transparentnost u EU" organizovana je u okviru projekta u Beogradu, 18. novembra 2010, u saradnji sa programom SIGMA (zajednička inicijativa OECD-a i EU). Cilj je bio predstaviti najnoviju studiju o politikama transparentnosti i otvorene vlasti u zemljama članicama EU, promovisati debatu o politikama i regulativi koja se tiče transparentnosti i otvorenosti u javnoj administraciji, promovisati ključnu ulogu institucija koje se bave odgovornošću vlasti i mehanizmima za izgradnju demokratskih država.

 • Dan prava javnosti da zna, 28. septembar, obeležen je u okviru projekta u 2010 i 2011. godine. Svake godine dodeljivane su tradicionalne nagrade organima za poseban doprinos slobodnom pristupu informacijama, koje su ustanovljene 2006. godine. Poruka Poverenika za 28. septembar 2010. godine bila je usmerena organima, sa akcentom na potrebu unapređenja proaktivnog objavljivanja informacija. 2011. godine dodeljena je po prvi put i nagrada za najbolji Informator o radu organa, Ministarstvu odbrane. Obeležavanje Dana prava javnosti da zna ogranizovano je u saradnji sa Misijom OEBSa u Srbiji.

 • Troje predstavnika Poverenika učestvovalo je u okviru projekta na 7. Međunarodnoj konferenciji Poverenika za Informacije u Otavi, Kanada, u oktobru 2011.

 • Poverenik je bio predstavljen učešćem jedne osobe iz institucije na Prvoj globalnoj konferenciji o istraživanju transparentnosti, održanoj u maju 2011. u SAD. Ovaj interdisciplinarni događaj okupio je predstavnike akademske zajednice i praktičare iz različitih sektora.


Usavršavanje osoblja Poverenika

 • U cilju prenosa najbolje prakse i usavršavanja Poverenikovog osoblja, projektom je omogućena studijska poseta Poverenikovog osoblja slovenačkom Povereniku za informacije, kao i razmena iskustava kroz praktičan rad posetom osoblja slovenačkog Poverenika koji su sa srpskim kolegama razmatrali konkretne, posebno intrigantne slučajeve sa kojima se ovi susreću u praksi.

 • U sklopu svojih redovnih dužnosti Poverenik drži prezentacije i održava edukaciju za organe. Želeći da unapredi prezentacijske veštine svog osoblja, Poverenik je u okviru projekta organizovao specijalistički 'trening za trenere'.

 • U okviru projekta, uz pomoć spoljnih konsultanata, sačinjen je i protokol interne komunikacije za službu Poverenika i pripadajući akcioni plan, kao dokumenti čiji je cilj da ojačaju kanale i metode komunikacije unutar institucije.

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2024.

U PROCEDURI: 14.044

OBRAĐENO: 158.382

Opširnije...