POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Beogradu i Vlade Kraljevine Holandije, Poverenik od jula 2012.  sprovodi projekat „Zaštita uzbunjivača".

Projekat ima dvostruki cilj:

1. Budući da u Srbiji još uvek nedostaje sveobuhvatni regulatorni okvir koji se odnosi na zaštitu uzbunjivača, projektom će se obezbediti izrada modela Zakona o zaštiti uzbunjivača koji će biti podnesen vladi na razmatranje i usvajanje;

2. Projekt će doprineti izgradnji znanja i razumevanja različitih interesnih grupa o neophodnosti i koristi od zaštite uzbunjivača.

Glavne projektne aktivnosti su sledeće:

· Izrada modela Zakona o zaštiti uzbunjivača, za koji je odgovorna ekspertska radna grupa.

· Izrada analize pravnog okvira u Srbiji koji se tiče zaštite uzbunjivača.

· Izrada komparativne analize o pravnoj zaštiti uzbunjivača u više zemalja sa razvijenim pravnim okvirom u ovom smislu. Analiza će radnoj grupi ponuditi primere dobre prakse.

· Istraživanje javnog mnjenja: Stav prema instituciji uzbunjivača u Srbiji.

· Okrugli stolovi sa donosiocima propisa i predstavnicima interesnih grupa širom Srbije na kojima će biti predstavljen pravni okvir i mehanizmi za zaštitu uzbunjivača, dok će diskusije na ovim događajima imati za cilj da proizvedu preporuke za unapređenje modela Zakona. Projektom su planirana 4 okrugla stola.

· Seminari o zaštiti uzbunjivača za predstavnike civilnog sektora i medija širom Srbije. Cilj je upoznati ove organizacije, pogotovo na lokalnom nivou, sa standardima, koristima, uporednim pravnim okvirima i mehanizmima zaštite uzbunjivača kako bi se ojačali njihovi kapaciteti u prepoznavanju ovakvih slučajeva, ali i za unapređenje javne debate i svesti o ovom pitanju. Seminari će unaprediti i znanje i osetljivost novinara na odredbe i standarde Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji su veoma važni u slučajevima koji se tiču uzbunjivača. Projektom je planirano 6 seminara širom Srbije.

· Međunarodna konferencija o zaštiti uzbunjivača sa učešćem relevantnih domaćih i stručnjaka iz inostranstva.

· Objavljivanje publikacije o zaštiti uzbunjivača, koja će objašnjavati važnost, koristi, uporedne pravne okvire i mehanizme zaštite i služiće kao referentni izvor stručnjacima.

Organizaciju konferencije i objavljivanje publikacije finansiraće Vlada Kraljevine Holandije.

Po reviziji budžeta i plana aktivnosti iznos donacije Ambasade Velike Britanije iznosi 49.085 britanskih funti.

Budžet projekta možete preuzeti ovde.

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2024.

U PROCEDURI: 14.044

OBRAĐENO: 158.382

Opširnije...