POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Goca nova profilnaGordana Mohorović je rođena 1963. godine. Završila Pravni fakultet u Beogradu. Pravosudni ispit položila 1990. godine. Postdiplomske studije (MSc in Development Studies) završila na London School of Economics and Political Science (LSE) u Londonu, Velika Britanija 1996. godine.

Od 1997. do 2003. godine radila u Saveznom ministarstvu pravde SRJ, pratila primenu
osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima: Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (ICCPR), Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR) i Konvencije o pravima deteta (CRC); bila sekretar Komisije za harmonizaciju pravnog sistema SRJ sa regulativom EU, SE I STO; bila nacionalna kontakt osoba za komparativni pregled usaglašenosti domaćih propisa sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; bila nacionalna kontakt osoba za Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka - Konvencija 108 (ETC108) i član Projektne grupe o zaštiti ličnih podataka Saveta Evrope (CJ-PD); koordinirala aktivnosti između Saveznog ministarstva pravde i Saveta Evrope u vezi sa obukom sudija o Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; vršila komparativnu analizu propisa u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava; učestvovala u izradi nacrta zakona i davala mišljenja na nacrte zakona s aspekta zaštite ljudskih prava.

Od 2003. do 2019. godine radila u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i svim organizacionim oblicima koji su mu usledili uključujući i Kancelariju Vlade RS za ljudska i manjinska prava. Rukovodila radom Odseka za ljudska prava. Pratila primenu osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima : ICCPR, ICESCR, CERD, CEDAW, CAT, CRC, CRPD, CED; učestvovala u izradi državnih izveštaja i bila član državnih delegacija u predstavljanju državnih izveštaja pred nadležnim ugovornim telima UN; pripremala državne izveštaje i nastup državne delegacije i učestvovala kao njen član u ciklusima Univerzalnog periodičnog pregleda pred Savetom za ljudska prava UN; pripremala izveštaje za specijalne procedure UN u oblasti građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava; pripremala odgovore na pojedinačne predstavke građana upućene relevantnim ugovornim telima UN; bila član Komiteta Saveta Evrope za ljudska prava (DH DEV); obavljala stručne poslove u okviru evropskih integracija u vezi sa Poglavljem 19 i 23 i bila kontakt osoba za Mehanizam za praćenje sprovođenja Akcionog plana za Poglavlje 23.

Učestvovala u brojnim obukama uključujući: UniDem seminari Saveta Evrope o ljudskim pravima, Trst, Italija 2000. i 2006. godina; Radionice Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava o Univerzalnom periodičnom pregledu, Ženeva, Švajcarska 2008. godine i Brisel, Belgija 2011. godina; Ekspertsku obuku „Rodna ravnopravnost i lokalna samouprava u organizaciji „Golda Meir Mount Carmel“ međunarodnog centra za obuku (MCTC), Ministarstva inostranih poslova Izraela, Izraelske agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (MASHAV) i UN HABITAT-a Haifa, Izrael 2010. godine; Program profesionalnog razvoja za pristupanje Evropskoj uniji, Ministarstvo pravde i jednakosti Republike Irske, Dablin, Irska 2011. godine.

Godinu dana, 2016/2017. godine bila na ispomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje.

Imenovana za pomoćnika generalnog sekretara u Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 2019. godine.

Udata.

Govori engleski i italijanski jezik.