POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

DSC 0381Slavoljupka Pavlović je rođena 1977. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu (Univerzitet u Beogradu) 2001. god.

Kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zaposlila se u junu 2010. god. Rukovodi Sektorom za žalbe i izvršenja – pristup informacijama.

Radila je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, a potom u Apelacionom sudu u Beogradu.

Pravosudni ispit je položila 2003. god. Godine 2004. prošla je obuku iz medijacije i položila ispit za medijatora (sertifikat za ADR) u organizaciji Prvog opštinskog suda u Beogradu i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Javnobeležnički ispit je položila 2013. U aprilu 2011. prošla je jednomesečnu obuku o zaštiti uzbunjivača u Šarlotu, u Severnoj Karolini, SAD, u organizaciji USAID-a.

Objavila je veći broj stručnih članaka iz oblasti ljudskih prava (zaštita podataka o ličnosti i antidiskriminaciono pravo). Urednica je publikacija broj 2 i 4 „Zaštita podataka o ličnosti – Stavovi i mišljenja Poverenika“. Bila je angažovana od strane različitih nevladinih organizacija, kao i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da drži obuke iz antidiskriminacionog prava.

Govori engleski jezik.