POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

U skladu sa članom 33. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br RS 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) dužnost Poverenika obavlja zamenik Poverenika, u slučaju isteka mandata, pa je tu dužnost u periodu od 23.12.2018. do 25.7.2019. obavljala Stanojla Mandić, zamenica poverenika.

Stanojla

Rođena 1956. godine.

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Bila je sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, pomoćnik sekretara Odbora za privredni sistem u PKJ, predsednik i član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima i ispitivač za predmet Upravni postupak, član Komisije Vlade RS za izbor arbitara i miritelja kao i drugih povremenih radnih tela Vlade, rukovodila je Radnom grupom za ravnopravnost polova, obavljala drugostepene upravne i normativne poslove u republičkim organima uprave i gradskoj upravi grada Beograda.

Učestvovala je u realizaciji više projekata, seminara i obuka u vezi sa ostvarivanjem ljudskih prava i reformom državne uprave, kao i u izradi nekoliko zakona i podzakonskih akata.

Od 1. Jula 2005. je imenovana za sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja.

Narodna skupština Republike Srbije je 4.aprila 2006. izabrala za zamenicu Poverenika za informacije od javnog značaja. Ponovo je izabrana za zamenicu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji 08. aprila 2013. godine.

 

Zbirni mesečni
statistički

podaci

na dan 31.1.2024.
U PROCEDURI: 12.917
OBRAĐENO: 148.075

Opširnije...