POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

ZlatkoPetrovic

Rođen 1978. godine, u Šapcu.

Diplomirao 2002. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pravosudni ispit položio 2005. godine.

Nakon diplomiranja zasnovao radni odnos u Opštinskom sudu u Šapcu, u svojstvu sudijskog pripravnika.

Od avgusta 2003. do januara 2013. godine radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Beogradu.

U periodu od 2003. do 2006. godine bavio se imovinskopravnim poslovima u Upravi za zajedničke poslove Ministarstva unutrašnjih poslova.

U periodu od 2006. do 2013. godine obavljao rukovodeće dužnosti u službi personalnih poslova i radnopravnog zastupanja u Upravi za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova.

Obavljao je dužnost disciplinskog starešine i predavača na obukama u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

U ovom periodu lično je, kroz izradu i sprovođenje više razvojnih projekata, učestvovao u promenama u sistemu upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a što je naknadno i dovelo do izmena u organizacionoj strukturi ovog ministarstva, kao što ga poznajemo danas.

Januara 2013. godine zasnovao je radni odnos u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao ovlašćeno lice Poverenika u Sektoru za nadzor.

Septembra 2014. godine postao je šef Odseka za nadzor nad zaštitom podataka u državnim organima, da bi naknadno preuzeo i dužnost načelnika Odeljenja za nadzor nad zaštitom podataka u organima vlasti.

Od avgusta 2015. godine postavljen je od strane Poverenika na položaj pomoćnika generalnog sekretara, zaduženog za Sektor za nadzor.

U ovom periodu učestvovao je u sprovođenju nekih od najznačajnijih postupaka nadzora u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji i pokrenuo više inicijativa prema drugim državnim organima, u cilju harmonizacije pravnog okvira na polju zaštite podataka o ličnosti.

Od 2015. godine predavač je na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. Akreditovani je predavač Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Predavač je na kratkom programu studija Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu za menadžere zaštite podataka o ličnosti. Autor je više stručnih tekstova u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Bio je kandidat Republike Srbije na izborima na Generalnoj skupštini INTERPOL-a 2021. godine, za eksperta u oblasti zaštite podataka o ličnosti u CCF (Commission for Control of INTERPOL’s Files), gde je ušao u najuži izbor za ovu poziciju.

Od marta 2022. godine obavlja dužnost v.d. pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za izveštavanje i analitičke poslove.

Govori engleski jezik.