Zastarelo

Podnosilac zahteva se 6.06.2011. obratio Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, za mišljenje da li najbliža rodbina (suprug, deca, sestre) imaju pravo na uvid u obdukcioni nalaz umrlog lica, koje je, kako se navodi, preminulo pod čudnim okolnostima.

 

U odgovoru Poverenika, br. 011-00-252 /2009-03 od 6.06.2011.god., navodi se sledeće:

 

„Članom 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br.120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)  propisano je da se tražiocu neće omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijam od javnog značaja ako bi se time povredilo pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje dugo pravo lica na koje se tražena informacija odnosi, osim ako je lice na to pristalo.

Prema čl.10. stav 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti(„ Sl glasnik RS“ br. 97/08 i 104/09-dr.zakon), saglasnost odnosno pristanak  za obradu ličnih podataka (obrada podrazumeva i stavljanje na uvid ili činjenje dostupnim na drugi način) za  lice koje je umrlo, mogu dati supružnik, deca sa navršenih 15 godina života, roditelji, braća i sestre, odnosno zakonski naslednik umrlog.

Iz toga proističe potvrdan odgovor na Vaše pitanje da pravo na uvid u obdukcioni nalaz preminule, imaju navedeni članovi porodice.

Uz to, još jedno pojašnjenje:

Pravo na uvid u obdukcioni nalaz i/ ili na dobijanje njegove kopije, možete ostvariti podnošenjem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, instituciji koja ga poseduje, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. U tom slučaju tražene informacije učinjene dostupnim tražiocu tj. vama, mogle bi biti dostupne i svakom drugom potencijalnom tražiocu, kao reprezentu javnosti, što podrazumeva vaše odricanje od privatnosti umrle.

U slučaju da ne želite da tražene informacije budu dostupne javnosti , već samo vama, u tom slučaju možete ostvariti pravo na uvid i/ili na dobijanje kopije dokumenta na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, takođe podnošenjem zahteva instituciji kod koje se dokument nalazi.

Za slučaj da institucija ne postupi po vašem zahtevu ili odbije vaš zahtev, bez obzira po kom osnovu ste podneli zahtev, tada možete izjaviti žalbu Povereniku.

Više informacija o načinu ostvarivanja i jednog i drgog prava možete naći na sajtu Poverenika www.poverenik.rs,  gde možete preuzeti i formulare zahteva i žalbi.“

 

(Iz odgovora Poverenika, br. 011-00-252 /2009-03  od 6.06.2011.god.)

 

 

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br.120/04), opravdan interes javnosti da zna, u načelu, postoji u pogledu svih informacija kojima raspolažu organi javne vlasti. Tražilac informacije ne treba da dokazuje da ima interes da zna za određenu informaciju, niti da dokazije da je taj interes opravdan. Prema članu 15, stav 4. Zakona, organ javne vlasti ne sme od tražioca da zahteva navođenje razloga za podnošenje zahteva.

Ako organ javne vlasti uskrati tražiocu pristup određenoj informaciji, dužan je da dokaže da je to u konkretnom slučaju opravdano radi zaštite pretežnijeg interesa. To mogu biti razlozi bezbednosti ili odbrane zemlje, otkrivanja učinioca krivičnih dela, vođenja sudskog postupka, zaštite privatnosti ili drugi, u svakom slučaju razlozi izričito predviđeni zakonom.

Posebno  se naglašava da je članom 4. Zakona predviđeno da organ javne vlasti nikada ne sme da uskrati pristup informacijama koje se odnose na ugrožavanje i zaštitu života i zdravlja ljudi i životne sredine. Dakle, u pogledu ovakvih informacija organu vlasti nije dopušteno da dokazuje da javnost nema opravdan interes da za njih zna.

(Iz saopštenja za javnost koje je Poverenik dao 04.07.2005.g.)

U pogledu prava trećeg lica koje se ne legitimiše kao manjinski akcionar, na pristup informacijama sadržanim u ugovoru o prodaji između subjekata privatizacije, treba imati u vidu odredbe člana 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (" Sl. glasnik RS" br.120/04) po kojima se smatra da postoji zakonska pretpostavka o opravdanom interesu svakog tražioca informacije na pristup informacijama od javnog značaja, s tim što je obaveza organa vlasti da dokaže, ukoliko misli suprotno. Dokazivanje da ne postoji opravdan interes  javnosti da zna, nije moguće  kada su u pitanju informacije koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine.

Prodajni ugovor između subjekata privatizacije, kao dokument koji je nastao u vezi sa radom organa, jeste informacija od javnog značaja, u smislu čl.2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Oznaka tajnosti koju po pravilu sadrže navedeni ugovori, sama po sebi ne predstavlja dovoljan osnov za uskraćivanje informacija koje su u njima sadržane.

Za isključenje ili ograničenje od slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, poterbno je da organ vlasti dokaže da to čini radi zaštite od ozbiljne povrede nekog pretežnijeg interesa zasnovanog na ustavu ili zakonu, a koji su navedeni u članu 9. ovog zakona ili radi zaštite privatnosti i drugih prava ličnosti, u skladu sa članom 14. zakona

(Iz odgovora Poverenika organu vlasti, br.011-00-23/2006-03  od  20.06.2006.god.