Da li je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da Skupština opštine na svojoj sednici imenuje lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja?

Da li organ vlasti, tj. sud, ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama može uslovljavati uplatom troškova kopiranja dokumenata u iznosu koji prevazilazi iznos nužnih troškova, odnosno plaćanjem sudske takse?

Da li je veliki obim sudskog spisa koji je predmet zahteva za slobodan pristup informacijama opravdan razlog odbijanja zahteva zbog zloupotrebe prava?

Da li se može uskratiti pravo pristupa poverljivim informacijama iz ugovora organa vlasti sa trećim licem zbog mogućih štetnih posledica od objavljivanja i povrede poslovne tajne?

Da li se na zahtev novinara za slobodan pristup informacijama može omogućiti pristup tenderskoj dokumentaciji o izradi sajta organa finansiranog donatorskim sredstvima Evropske unije?

Da li je uprava kao organ u sastavu ministarstva, u smislu člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, poseban organ javne vlasti u odnosu na Ministarstvo, te da li je u smislu odredbi čl. 46-48. istog Zakona, odgovorno lice ministar ili direktor uprave?

Da li državno preduzeće može uskratiti pravo na uvid u konkursnu dokumentaciju s pozivom na član 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog povrede prava na privatnost?

Da li se opštim aktom organa vlasti, o načinu evidentiranja sklopljenih ugovora, praćenja i izveštavanja o izvršenju ugovora može ograničiti pristup javnosti pojedinim ugovorima ili nekim delovima, zavisno od vrste predmeta i da li se u samom ugovoru može predvideti da je ugovor „službena tajna“, te da nije dostupan javnosti?

Da li stručna mišljenja organa predstavljaju informacije od javnog značaja?

Da li je organ vlasti dužan da tražiocu dostavi opštepoznate informacije?