Da li je onaj ko traži informaciju od javnog značaja dužan da plati naknadu određenih troškova? (jul 2005.g.)

Da li se informacije od javnog značaja o radu nekog organa javne vlasti dobijaju od Poverenika? (avgust 2005.g.) Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04) utvrđen je postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti.

Da li se Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04) odnosi i na organe Državne zajednice SCG? (avgust 2005.g.)

Da li je neko ovlašćeno lice državnog organa podnelo godišnji izveštaj (za 2004.g.) o radnjama tog organa preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, shodno članu 43. Zakona  i ako jeste, o kom organu se radi? (septembar 2005.g.)

Koliko kazni je Poverenik izrekao u toku dosadašnjeg rada? (septembar 2005.g.)

Da li zahtev za pristup informacijama od javnog značaja dostavljen elektronskom poštom obavezuje onoga ko treba da da informaciju, odnosno organe javne vlasti? (oktobar 2005.g.)

Koje mere je Poverenik preduzeo radi primene člana 28.stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da izvršenje rešenja i zaključaka Poverenika, u slučaju potrebe, obezbeđuje Vlada Republike Srbije i kakvi su odgovori Vlade Srbije i drugih organa javne vlasti povodom toga? (avgust 2006.g.)

Da li je neko od organa vlasti kažnjen po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? (decembar 2006.g.)

Koji su razlozi što se po svim žalbama Povereniku ne rešava u zakonskom roku od 30 dana? ( januar 2007.g.)

Na koji račun se uplaćuju troškovi na ime izrade i upućivanja kopija dokumenata sa informacijama od javnog značaja? (mart 2007.)