Da li izvod iz zemljišnih knjiga predstavlja informaciju od javnog značaja?

Da li se na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja može dobiti overena kopija nekog dokumenta od organa vlasti?

Da li se zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može uputiti faksom, elektronskim putem (e-mail adresa) i da li se "usmenim zahtevom" smatra i zahtev upućen telefonom iz redakcije medija? ( oktobar 2008.g)

Na koji račun i u kom iznosu tražilac informacije treba da uplati sredstva na ime troškova izdavanja kopije dokumenta sa traženom informacijom?

Da li ministarstvo treba da omogućiti  pristup informacijama u vezi sa inspekcijskim kontrolama, odnosno zapisnicima inspektora, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, imajući u vidu odredbe čl.32. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS"br. 20/92...49/99) po kojima je inspektor dužan da čuva kao službenu tajnu podatke do kojih dođe u vršenju nadzora?

Da li maloletno lice ima pravo da traži i dobije informacije od javnog značaja i da li je ovo pravo ograničeno na neke oblasti ili se odnosi na sve informacije od javnog značaja?

Da li je Vrhovni sud Srbije u obavezi da postupa po zahtevu za pristup informacijama? ( jul 2007.)

Da li građanin kao tražilac informacije, nezavisno od toga da li se koristio pravom žalbe Povereniku, može podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 46. st.1. tač.6. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja protiv ovlašćenog lica u organu vlasti koje ne postupi u skladu sa odredbama čl. 38. st.2. tač.1. ovog zakona, koji je osnov za pokretanje prekršajnog postupka i da li je Poverenik nadležan za vođenje prekršajnog postupka (jun 2007)?

Da li građanin kao tražilac informacije, nezavisno od toga da li se koristio pravom žalbe Povereniku, može podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 46. st.1. tač.6. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja protiv ovlašćenog lica u organu vlasti koje ne postupi u skladu sa odredbama čl. 38. st.2. tač.1. ovog zakona, koji je osnov za pokretanje prekršajnog postupka i da li je Poverenik nadležan za vođenje prekršajnog postupka (jun 2007)?

Da li je Poverenik dužan da proverava istinitost informacija koje mu, posle izdatog rešenja, dostavi organ vlasti?