Da li se kao informacije od javnog značaja mogu dobiti podaci o identitetu određenog lica radi podnošenja privatne tužbe?

Postoji li obaveza organa da sačini mišljenje o primeni propisa po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja?

Da li je za dobijanje informacija od javnog značaja neophodno koristiti formular zahteva ili se zahtev može otkucati na praznom papiru?

Da li je organ vlasti dužan da omogući ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja (uvid u izdatu dozvolu i dobijanje kopije) licu koje je stranka u upravnom postupku u kome je dozvola izdata?

Kolika su ovlašćenja lica ovlašćenog za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama?

Da li rukovodilac organa vlasti može postupati po zahtevu tražioca u situaciji kada je za te poslove ovlastio drugo lice?

Kako državno javno preduzeće da postupi po rešenju Poverenika da dostavi informacije o iznosu plate i dnevnica za službeni put zaposlenog, zbog „kolizije“ Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?

Da li je fakultet u obavezi da objavi informator o radu ako njegova internet stranica sadrži veliki broj informacija za javnost?

Da li su pravosnažne presude informacije od javnog značaja i da li se može ograničiti pravo korišćenja informacija iz elektronskih izdanja biltena sudske prakse zbog povrede autorskog prava?

Da li je škola kao organ vlasti dužna da sačini dokument pod nazivom iz zahteva tražioca informacija?

Da li prednacrt zakona predstavlja informaciju od javnog značaja?