Narodna skupština Republike Srbije je 15 jula 2019. godine, u plenumu usvojila Predlog zaključaka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, koji je Poverenik podneo Narodnoj skupštini Republike Srbije dana 25 marta 2019. godine.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je doneo i objavio peti po redu podzakonski akt - Odluku o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 45/2019). Prethodna četiri koje je Poverenik doneo i objavio su:

Na poziv Venecijanske komisije, Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Poverenika, govorila je na Plenarnoj sednici (t. 18. Dnevnog reda) ovog tela o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu upotrebe društvenih mreža tokom izbornih procesa.

Na Plenarnoj sednici Venecijanske komisije Ružić učestvovala je u svojstvu člana Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije 108 Saveta Evrope, a povodom priloga Izveštaju Venecijanske komisije o ulozi društvenih medija na razvoj demokratije iz perspektive zaštite podataka. Kao osnova za izradu ovog priloga služila je Analiza nacionalnih zakonodavstava i sudske prakse u vezi sa upotrebom interneta i društvenih mreža tokom izbornog procesa CDL-REF(2019)009.

Pomoćnica generalnog sekretara Poverenika Nevena Ružić učestvovala je na konferenciji o značaju nove Konvencije 108+, usvojene oktobra 2018. godine, kojom se unapređuje zaštita podataka o ličnosti širom sveta. Konvencija predstavlja međunarodni standard u zaštiti prava i otvorena je za sve države nezavisno od članstva u Savetu Evrope. Konvenciju 108+ do sada je potpisalo 30 država, među kojima i one van evropskog kontinenta. Republika Srbija još uvek nije potpisala ovaj dokument. Poverenik je predložio nadležnom ministarstvu pokretanje procedure za potpisivanje ove Konvencije.

Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka