Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv NN službenog lica u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog toga što je neovlašćeno saopštilo Srpskoj naprednoj stranci podatke o ličnosti korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija u Republici Srbiji, što sve ukazuje na sumnju da je počinjeno krivično delo iz člana 146 KZS.

Povereniku se obratilo više građana Republike Srbije, navodeći da su korisnici penzija, te da im je poštom pristiglo pismo adresirano na njih, iz čije sadržine se zaključuje da je upućeno korisniku penzije, potpisano od strane predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, sa oznakom Srpske napredne stranke na koverti.

Danas, 21.11.2018. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Međutim, u skladu sa članom 102 početak primene novog Zakona odložen za devet meseci od dana stupanja na snagu.

Izuzetno, članom 98 ovog Zakona, propisano je da već danom njegovog stupanja na snagu prestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka uspostavljen odredbama, sada već „starog“ Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12), te da se sa Centralnim registrom, kao i sa podacima sadržanim u tom registru, postupa u skladu sa propisima koji uređuju postupanje sa arhivskom građom.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao konstruktivan način na koji je Komora javnih izvršitelja reagovala na dopis koji joj je Poverenik uputio ukazujući na povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti u postupcima koje vode javni izvršitelji.

Komora je obavestila Poverenika da je po prijemu dopisa Poverenika, sve javne izvršitelje upozorila na obavezu da svoje radnje usklade sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO Fond), Generalnom sekretarijatu predsednika Republike i Srpskoj naprednoj stranci.

Povereniku se obratilo više građana koji navode da su korisnici penzija, a kojima je u proteklih nekoliko dana poštom pristiglo pismo adresirano na njih (ime, prezime i adresa), iz čije sadržine se zaključuje da je upućeno korisniku penzije, potpisano od strane predsednika Republike Srbije, sa oznakom Srpske napredne stranke na koverti. Pojedina od ovih lica navode da su pisma adresirana na njihovu maloletnu decu, kao korisnike porodične penzije.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pismu koje je uputio Komori javnih izvršitelja ukazao je da je u više postupaka nadzora koje je sprovodio po predstavkama građana utvrdio nepravilnosti i nezakonitosti u obradi podataka o ličnosti od strane javnih izvršitelja, te da se, i pored nekoliko formalnih upozorenja koje je Poverenik uputio sa takvom praksom nastavlja.

Poverenik je podsetio da je jedna od zakonom utvrđenih obaveza Komore da se stara o tome da javni izvršitelji savesno i zakonito obavljaju svoj posao, te da je s tim u skladu obaveza Komore da preduzme sve potrebne korake da bi se sa nezakonitom praksom prestalo.

 Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.10.2019. U PROCEDURI: 3.959 OBRAĐENO: 82.810

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka