Dana 16. januara 2019. na sajtovima www.danas.rs i htpps.srbin.info objavljena je izjava Milana Stamatovića, predsednika Inicijativnog odbora "Zdrave Srbije", u kojoj on, pored ostalog, postavlja i pitanje „ko je kreirao, platio i naredio emitovanje tih monstruoznih optužnica koje su, pre tačno godinu dana, rezultovale javnom egzekucijom Olivera Ivanovića, usred bela dana, u centru srpske Mitrovice“. Takođe, M.S. pita i ko je iste „predao na ruke“ vlasniku TV Pink i zašto.

M.S. odgovore na ova pitanja traži od jedne političke stranke i od nekoliko državnih organa, pored ostalog i od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

S tim u vezi, Poverenik ukazuje da nije državni organ nadležan za vođenje krivične istrage i da ne raspolaže informacijama koje su odgovori na postavljena pitanja u vezi sa predmetnim slučajem.

Poverenik se kao i uvek do sada dosledno zalaže da organi javne vlasti, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, sve informacije od javnog značaja kojima organi raspolažu i za koje postoji opravdan interes javnosti da ih zna, učine dostupnim javnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Poverenik ocenjuje da Nacrt zakona, pored nekih poboljšanja, sadrži rešenja koja će neizbežno imati za posledicu snižavanje ostvarenog nivoa prava na pristup informacijama i načela transparentnosti. Predloženim izmenama otežava se rad Poverenika u utvrđivanju činjeničnog stanja kada organi vlasti odbiju pristup informacijama, a ujedno se ne obezbeđuje transparentan postupak izbora poverenika.

Glavne primedbe Poverenika na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja odnose se na:

  1. izuzimanje pojedinih organa vlasti iz primene Zakona;
  2. izuzimanje Narodne banke Srbije iz postupka pred Poverenikom;
  3. otežan rad Povereniku u utvrđivanju činjeničnog stanja;
  4. neuređivanje transparentnog postupka izbora poverenika.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv NN službenog lica u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog toga što je neovlašćeno saopštilo Srpskoj naprednoj stranci podatke o ličnosti korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija u Republici Srbiji, što sve ukazuje na sumnju da je počinjeno krivično delo iz člana 146 KZS.

Povereniku se obratilo više građana Republike Srbije, navodeći da su korisnici penzija, te da im je poštom pristiglo pismo adresirano na njih, iz čije sadržine se zaključuje da je upućeno korisniku penzije, potpisano od strane predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, sa oznakom Srpske napredne stranke na koverti.

Danas, 21.11.2018. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Međutim, u skladu sa članom 102 početak primene novog Zakona odložen za devet meseci od dana stupanja na snagu.

Izuzetno, članom 98 ovog Zakona, propisano je da već danom njegovog stupanja na snagu prestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka uspostavljen odredbama, sada već „starog“ Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12), te da se sa Centralnim registrom, kao i sa podacima sadržanim u tom registru, postupa u skladu sa propisima koji uređuju postupanje sa arhivskom građom.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao konstruktivan način na koji je Komora javnih izvršitelja reagovala na dopis koji joj je Poverenik uputio ukazujući na povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti u postupcima koje vode javni izvršitelji.

Komora je obavestila Poverenika da je po prijemu dopisa Poverenika, sve javne izvršitelje upozorila na obavezu da svoje radnje usklade sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.7.2019. U PROCEDURI: 3.465 OBRAĐENO: 79.751

Opširnije...
Portal otvorenih podataka