Danas, 21.11.2018. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Međutim, u skladu sa članom 102 početak primene novog Zakona odložen za devet meseci od dana stupanja na snagu.

Izuzetno, članom 98 ovog Zakona, propisano je da već danom njegovog stupanja na snagu prestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka uspostavljen odredbama, sada već „starog“ Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12), te da se sa Centralnim registrom, kao i sa podacima sadržanim u tom registru, postupa u skladu sa propisima koji uređuju postupanje sa arhivskom građom.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao konstruktivan način na koji je Komora javnih izvršitelja reagovala na dopis koji joj je Poverenik uputio ukazujući na povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti u postupcima koje vode javni izvršitelji.

Komora je obavestila Poverenika da je po prijemu dopisa Poverenika, sve javne izvršitelje upozorila na obavezu da svoje radnje usklade sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO Fond), Generalnom sekretarijatu predsednika Republike i Srpskoj naprednoj stranci.

Povereniku se obratilo više građana koji navode da su korisnici penzija, a kojima je u proteklih nekoliko dana poštom pristiglo pismo adresirano na njih (ime, prezime i adresa), iz čije sadržine se zaključuje da je upućeno korisniku penzije, potpisano od strane predsednika Republike Srbije, sa oznakom Srpske napredne stranke na koverti. Pojedina od ovih lica navode da su pisma adresirana na njihovu maloletnu decu, kao korisnike porodične penzije.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pismu koje je uputio Komori javnih izvršitelja ukazao je da je u više postupaka nadzora koje je sprovodio po predstavkama građana utvrdio nepravilnosti i nezakonitosti u obradi podataka o ličnosti od strane javnih izvršitelja, te da se, i pored nekoliko formalnih upozorenja koje je Poverenik uputio sa takvom praksom nastavlja.

Poverenik je podsetio da je jedna od zakonom utvrđenih obaveza Komore da se stara o tome da javni izvršitelji savesno i zakonito obavljaju svoj posao, te da je s tim u skladu obaveza Komore da preduzme sve potrebne korake da bi se sa nezakonitom praksom prestalo.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica iz Ministarstva odbrane zbog toga što je, bez zakonskog osnova, podatke o ličnosti iz kadrovskog informacionog sistema Ministarstva odbrane i profesionalnog personalnog dosijea D.R., majora i D.G. bivšeg majora Vojske Srbije, dostavilo na veliki broj elektronskih adresa medija, ali i drugih lica u zemlji i inostranstvu.

Poverenik je, prethodno, u sprovedenom postupku nadzora, utvrdio da je došlo do nezakonite obrade ličnih podataka, uključujući i naročito osetljive, koje Ministarstvo u redovnim prilikama tretira kao "tajne". Nakon sprovedenog postupka nadzora Poverenik je uputio Ministarstvu odgovarajuće Upozorenje.

Ministarstvo odbrane je u izjašnjenju povodom Upozorenja obavestilo Poverenika o nizu mera koje će tim povodom preduzeti, kao i o tome da će tim povodom odgovarajući akti ministra odbrane biti dostavljeni svim organizacionim jedinicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Poverenik ocenjuje kao dobro i korisno što će Ministarstvo preduzeti navedene mere. Međutim, iako je u Upozorenju Poverenika ukazano na to da je navedenom obradom ličnih podataka povređeno nekoliko zakona i čak izvršeno krivično delo iz člana 146 KZ, u okviru navedenih mera nisu predviđene nikakve mere odgovornosti, pa je Poverenik podneo krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Poverenik, ne samo povodom konkretnog slučaja, već generalno, upozorava da je nezakonita obrada podataka o ličnosti iz baza podataka koje po zakonu i u svrhe utvrđene zakonom vode organi vlasti, u svrhu javnog razračunavanja sa kritičarima ili neistomišljenicima, poprimila krajnje zabrinjavajuće razmere, a s tim u vezi posebno brine što i u situacijama kada je sumnja da je izvršeno krivično delo više nego očigledna, izostaje reakcija nadležnih, pre svega tužilaštva.

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite podataka

o ličnosti

na dan 31.8.2020.

U PROCEDURI: 3.232

OBRAĐENO: 93.288

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka